Structuri corporatiste

În acest domeniu, aria noastră de servicii se referă atât la societăţi, cât şi la alte entităţi corporatiste cu sau fără personalitate juridică (grup de interes economic, etc.), distinct însă de organizaţiile nonprofit.
Astfel, enunţăm cu titlu exemplificativ următoarele tipuri de activităţi :

– intocmirea de acte constitutive ale societăţilor, acte adiţionale, hotărâri ale Adunărilor Generale, precum şi reprezentarea şi îndeplinirea formalităţilor necesare în faţa Oficiului Registrului Comerţului şi a altor instituţii publice în vederea îndeplinirii procedurilor prevăzute de lege

– redactarea de opinii due diligence în vederea analizării factorilor de risc şi a oportunităţii cu privire la fuzionarea, divizareai şi transformarea unei societăţi

– asistenţă în cazul vânzării – cumpărării de acţiuni sau părţi sociale în societăţi deja existente, inclusiv de la diverse autorităţi publice, în cadrul procedurilor de privatizare, incluzând şi asistenţă în vederea îndeplinirii tuturor procedurilor legale;
Participarea şi asistarea la adunări generale ale asociaţilor/acţionarilor, ordinare sau extraordinare

-asistenţă coroborată cu elemente fiscale şi financiare legate de capitalizare şi fluxuri de numerar sau creanţe pentru capitalizare

– realizarea de propuneri cu privire la evoluţia corporaţiei şi a structurii acesteia (modificări în structura capitalului social, divizări, absorbţii, fuziuni, schimbări de natură juridică a societăţii etc)

– Asistenţă în cadrul procedurilor de dizolvare voluntară, în vederea derulării în bune condiţii a procedurii lichidării bunurilor societătii;