Servicii

DREPT DE PRORIETATE MOBILIARĂ ŞI IMOBILIARĂ

Tema dreptului de proprietate primeşte o importanţă majoră în mediul economiei de piaţă, bucurându-se de garantare totală, inclusiv sub aspect constituţional. Această situaţie impune oricărei persoane fizice sau juridice o atenţie sporită legată de dinamica dreptului de proprietate, atât sub aspectul transmisiunii, cât şi sub aspectul operaţiunilor legate de atributele dreptului de proprietate (posesie, folosinţă, dispoziţie), dar şi ale dezmembrămintelor dreptului de proprietate.

Mai mult, o importanţă distinctă de acelaşi nivel este caracteristică şi publicităţii dreptului de proprietate, cu valenţe directe în materia garantării obligaţiilor.
Domeniul de activitate al entităţii noastre avocaţiale are un segment structural bine definit pentru această specializare. Enumerarea unor tipuri de servicii prestate, faţă de complexitatea problemei dreptului de proprietate, ar fi neoportună.

Reiterăm, aşadar, faptul că pregătirea noastră profesională şi experienţa acumulată în materie ne certifică pentru acordarea de asistenţă şi consultanţă în acest domeniu. Pentru orice proiect concret urmează să realizăm o prezentare completă a aspectelor legate de dreptul de proprietate, pe care clientul nostru trebuie să le aibă în vedere la derularea proiectului.

CONTRACTE CIVILE

Domeniul de importanţă majoră al relaţiilor contractuale este abordat de către noi prin servicii diverse pe care dorim să le clasificăm cu titlu exemplificativ, şi nu limitativ, în următoarele categorii:

Categoria serviciilor de asistenţă şi consultanţă la nivel precontractual – cu referire la stabilirea cadrului legal pentru relaţia contractuală în faza de proiect, informarea clientului despre normele imperative ale legii, explicitarea posibilităţilor existente în concordanţă cu proiectul, participarea la negocieri precontractuale, redactare de Memorandumuri, Opinii legale, etc.

Categoria serviciilor de asistenţă şi consultanţă în materie contractuală – privind realizarea de propuneri de contract, analiza propunerilor de la partea cocontractantă, participarea la negocierea clauzelor contractuale, avizarea formelor contractuale finale.

Categoria serviciilor de asistenţă şi consultanţă la nivelul derulării relaţiei contractuale – explicitarea situaţiilor intervenite în derularea relaţiei contractuale prin prisma clauzelor convenţiei, aspecte legate de subcontractări, proceduri intermediare, etc.

Categoria serviciilor de asistenţă şi consultanţă cu privire la încetarea relaţiei contractuale – implicaţii referitoare la modurile de încetare a contractului, raportări finale, aspecte legate de îndeplinirea sau neîndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor, modalităţi de reziliere, proceduri privind obligarea la îndeplinirea forţată a obligaţiilor, derularea procedurii de mediere, etc.

Categoria serviciilor de asistenţă şi consultanţă în materia procedurilor judiciare rezultate din încetarea sau derularea relaţiei contractuale – proceduri de recuperări creanţe, proceduri de antrenare a răspunderii contractuale, proceduri de antrenare a răspunderii patrimoniale delictuale inclusiv sub aspectul lezării drepturilor nepatrimoniale ( Ex. Lezarea capacităţii de expansiune, a imaginii clientului, etc.)

ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII. ORGANIZAŢII NONPROFIT, STRUCTURI PATRONALE.

Domeniul persoanelor juridice fără scop lucrativ, regăsit în diverse specii de entităţi cu sau fără personalitate juridică se bucură în legislaţia română de o reglementare expresă.

Urmărind cu interes dinamica legislativă în acest domeniu, suntem în măsură să acordăm consultanţa şi sprijinul necesar în aspecte cum ar fi :

– asistenţă legală în domeniu, prezentarea legislaţiei aplicabile în materie.
– redactarea de acte constitutive şi derularea procedurilor legale în vederea dobândirii personalităţii juridice, respectiv a elementelor de identificare fiscală
– consultanţa şi asistenţa legate de eventualele modificări în structura constitutivă, sau legate de expansiunea teritorială a activităţilor organizaţiei
– asistenţă şi consultanţă în materia derulării activităţii organizaţiei, cu incidenţă asupra legislaţiei privind activităţile economice directe şi nu numai
– asistenţă şi consultanţă în legătură cu condiţiile legale privind conexiunile cu organizaţii similare în plan intern şi internaţional.

STRUCTURI CORPORATISTE

În acest domeniu, aria noastră de servicii se referă atât la societăţi, cât şi la alte entităţi corporatiste cu sau fără personalitate juridică (grup de interes economic, etc.), distinct însă de organizaţiile nonprofit.

Astfel, enunţăm cu titlu exemplificativ următoarele tipuri de activităţi :

– intocmirea de acte constitutive ale societăţilor, acte adiţionale, hotărâri ale Adunărilor Generale, precum şi reprezentarea şi îndeplinirea formalităţilor necesare în faţa Oficiului Registrului Comerţului şi a altor instituţii publice în vederea îndeplinirii procedurilor prevăzute de lege
– redactarea de opinii due diligence în vederea analizării factorilor de risc şi a oportunităţii cu privire la fuzionarea, divizareai şi transformarea unei societăţi;
– asistenţă în cazul vânzării – cumpărării de acţiuni sau părţi sociale în societăţi deja existente, inclusiv de la diverse autorităţi publice, în cadrul procedurilor de privatizare, incluzând şi asistenţă în vederea îndeplinirii tuturor procedurilor legale
– participarea şi asistarea la adunări generale ale asociaţilor/acţionarilor, ordinare sau extraordinare
– asistenţă coroborată cu elemente fiscale şi financiare legate de capitalizare şi fluxuri de numerar sau creanţe pentru capitalizare;
– realizarea de propuneri cu privire la evoluţia corporaţiei şi a structurii acesteia (modificări în structura capitalului social, divizări, absorbţii, fuziuni, schimbări de natură juridică a societăţii etc);
– asistenţă în cadrul procedurilor de dizolvare voluntară, în vederea derulării în bune condiţii a procedurii lichidării bunurilor societătii;

RELAŢII ÎNTRE PROFESIONIŞTI (Fostul Drept comercial)

Oferim consultanţă juridică, asistare şi reprezentare referitor la conflictele în materie civilă privind relaţia între profesionişti, relaţii şi obligaţii contractuale (executarea şi/sau rezilierea contractelor, negociere, stingere litigii).

De asemenea, oferim servicii de consultanţă, asistare şi reprezentare referitoare la:

– negocierea, redactarea, modificarea, încetarea şi rezilierea contractelor
– consultanţă juridică referitoare la contractele de prestări servicii, inclusiv redactare de opinii legale şi redactarea acestor contracte
– soluţionarea cauzelor având ca obiect pretenţii, decurgând din obligaţiile asumate de către profesionişti;
– soluţionarea conflictelor intervenite între angajaţi ori angajaţi şi angajatorii profesionişti, inclusiv reprezentare şi asistare în faţa instanţelor de judecată compentente
– soluţionarea litigiilor/conflictelor intervenite între asociaţi, cuprinzând, dar fără a se limita la prezentarea soluţiilor de aplanare a conflictului, redactare de opinii legale, reprezentare şi asistare în faţa instanţelor de judecată
– activităţi de recuperări creanţe, incluzând redactarea somaţiilor de plată şi a a cererilor de emitere a ordonanţei de plată.

RECUPERĂRI DE CREANŢE

Pe parcursul activităţii noastre profesionale am dezvoltat o expertiză profesională specializată în domeniul recuperărilor de creanţe, având în vedere una dintre caracteristicile sistemului economic în care ne desfăşurăm activitatea: este vorba de refuzul de plată consecutiv blocajului financiar.

Activitatea firmei de avocatură Săvuş & Ţico – Attorneys at Law este realizată pe tipurile de proceduri de recuperare creanţe şi valorificări ale activelor utilizate în sistemul de drept din ţara noastră:

– asistenţă şi reprezentare, redactare acte şi cereri conform procedurii reglementate de articolul 1013 Cod procedură civilă
Asistenţă şi reprezentare, redactare acte şi cereri în vederea recuperării creanţelor în procedura de drept comun
– asistenţă şi reprezentare în procedura executării silite a hotărârilor pronunţate în urma procedurii speciale reglementate de art. 1013 Cod procedură civilă şi a procedurii pe drept comun, precum şi a instrumentelor de plată sau de credit (cec, cambie, bilet la ordin, warant sau conosament)
– asistenţă şi redactare acte şi cereri în procedura insolvenţei în vederea recuperării creanţelor (redactare declaraţie de creanţă, contestaţii la tabelul preliminar/definitiv)

DREPT FINANCIAR ȘI BANCAR

Raporturile juridice desfăşurate între bancă şi client, respectiv persoana fizică/juridică sunt reglementate de dreptul bancar financiar, domeniu într-o permanentă evoluţie şi schimbare.

Societatea noastră oferă următoarele servicii:

– consultanţă juridică referitoare la încheierea/încetarea/modificarea raporturilor juridice desfăşurate între bancă şi client
– consultanţă cu privire la activitatea bancară, redactarea/negocierea contractelor bancare
– consultanţă şi redactare acte în domeniul leasingului (financiar sau operaţional, imobiliar sau mobiliar)
– asistenţă şi reprezentare juridică în cadrul procedurilor de conciliere
– consultanţă de specialitate şi redactarea de opinii legale referitoare la derularea contractelor de credit;
– asistenţă juridică şi redactarea de puncte de vedere cu privire la litigiile de această natură
– asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată competente cu privire la orice litigiu de natură finaciar-bancară

DREPT MEDICAL

În acest domeniu, oferim asistenţă juridică şi reprezentare în faţa Colegiului Medicilor, a organelor de cercetare penală şi a instanţelor judecătoreşti în litigiile privind culpa medicală, respectiv:

– asistenţă juridică şi reprezentare a drepturilor asiguraţilor în cadrul actului medical
– asistenţă juridică şi reprezentare în cazul atragerii răspunderii civile pentru malpraxis în situaţia erorilor profesionale săvârşite în exercitarea actului medical
– asistenţă juridică şi reprezentare în cazul răspunderii penale în cazul în care, prin fapta ilicită, medicul este urmărit penal, fapta putând întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni
– asistenţă juridică şi reprezentare în cazul tragerii la răspundere din punct de vedere civil sau penal a unităţii sanitare pentru prejudiciile produse pacienţilor ca urmare a serviciilor prestate, precum şi cele generate de infecţiile nosocomiale, de viciile ascunse ale echipamentelor medicale, ale substanţelor medicamentoase şi ale materialelor sanitare.

De asemenea, asigurăm asistenţă şi reprezentare farmaciştilor în faţa organelor competente, în domeniul malpraxisului farmaceutic.

DREPTUL MUNCII

Echipa noastră asigură consultanţă juridică în vederea preîntâmpinării situaţiilor conflictuale, precum şi asistenţă şi reprezentare în toate litigiile de dreptul muncii atât angajatorului, cât şi angajatului, respectiv:

– redactarea de contracte individuale şi colective de muncă, regulamente interne, participarea şi asistenţa la negocierea şi încheierea unor asemenea acte
– redactarea de opinii legale pentu orice problemă de dreptul muncii, precum şi în cazul conflictelor de muncă
– asistenţa în materia relaţiei cu entităţile sindicale
– reprezentare în faţa instanţelor de fond şi recurs în litigiile de muncă privind încheierea, executarea sau încetarea, inclusiv interpretarea contractelor individuale şi/sau colective de muncă, precum şi în cazul declanşării grevelor
– asistenţa în probleme legate de alte domenii conexe dreptului muncii, cum ar fi disciplina muncii, protecţia muncii şi accidentele de muncă, medicina muncii, etc

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Societatea noastră oferă consultanţă atât în vederea dobândirii drepturilor de proprietate intelectuală, cât şi referitor la protecţia acestor drepturi, sens în care desfăşurăm următoarele activităţi:

– demararea tuturor procedurilor în vederea protejării acestor drepturi
– redactarea de contracte având ca obiect dobândirea şi transmiterea proprietăţii asupra acestor drepturi
– asistare şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată competente în litigiile având ca obiect drepturi de proprietate intelectuală

DREPTUL INSOLVENŢEI

Echipa societăţii Săvuş & Ţico – Attorneys at Law oferă consultanţă şi asistenţă juridică referitoare la aplicabilitatea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
Principalele activităţi desfăşurate:

– consultanţă de specialitate privind prevenirea insolvenţei şi a concordatului preventiv, precum şi redactarea de opinii legale cu privire la măsurile necesare şi utile în vederea preîntâmpinării acestor situaţii
– redactarea cererilor de deschidere a procedurii insolvenţei la cererea persoanei interesate
– asistenţă şi reprezentare a debitorului, a creditorilor sau a lichidatorului judiciar în faţa instanţelor de judecată competente
– recuperarea creanţelor de la diverşi debitori
– asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor, atât a debitorului, cât şi a creditorilor, în litigiile privind atragerea răspunderii civile declictuale a asociaţilor/administratorilor sau a persoanelor care au determinat apariţia stării de insolvenţă

CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Societatea noastră oferă reprezentare şi asistare în instanţă în cadrul litigiilor de contencios administrativ, atât în faţa instanţelor de fond, cât şi în căile de atac.

În acest sens, societatea noastră asigură:

– consultanţă de specialitate privind contractele administrative
– acordarea de consultanţă privind legislaţia vamală, taxe şi impozite, TVA, accize, impozitul pe profit şi pe venit
– asistare şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în litigiile având ca obiect revocarea/suspendarea/anularea actelor administrative sau administrativ-fiscale
– asistare şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în litigiile având ca obiect restituirea taxei de poluare/timbrului de mediu

ACHIZIŢII PUBLICE

Societatea noastră de avocatură are o vastă experienţă în domeniul achiziţiilor publice, oferind consultanţă specializată atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice publice sau private.

Activităţile desfăşurate în acest domeniu includ, dar nu se limitează la:

– asistenţă în vederea redactării şi întocmirii documentaţiei de licitaţie de către operatorii economici
– consultanţă de specialitate pe parcursul desfăşurării procedurilor de achiziţie publică
– asistenţă şi reprezentare juridică în cadrul procedurii administrativ-jurisdicţionale derulate în faţa autorităţilor competente
– asistenţă şi reprezentare juridică în cadrul litigiilor ivite în cadrul procedurii de atribuire a licitaţiei
– formularea contestaţiilor în cadrul acestui domeniu

DREPT PENAL

Societatea noastră de avocatură a acumulat o experienţă considerabilă în asistenţa și reprezentarea persoanelor fizice, cât şi a persoanelor juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată.

Principalele grupe de infracţiuni în a căror asistenţă juridică şi reprezentare suntem specializaţi sunt următoarele: infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice, infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni de fals, infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială, infracţiuni electorale, infracţiuni prevăzute de Codul rutier.

– asigurăm asistență juridică și reprezentare în fața organelor de urmărire penală şi instanţelor de judecată a persoanelor fizice şi juridice (inclusiv în faţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Direcţiei Naţionale Anticorupţie)
– redactarea de cereri şi excepţii în procedura desfăşurată în camera preliminară, cât şi exercitarea contestaţiei în cadrul acestei proceduri
– exercitarea căilor de atac
– asigurăm asistenţă juridică şi reprezentare persoanelor vătămate şi părţii civile, în vederea tragerii la răspundere penală a persoanelor vinovate de săvârşirea infracţiunii
– asistenţă şi reprezentare în cadrul procedurii de cooperare judiciară internaţională în materie penală (mandatul european de arestare şi extrădarea)
– asistenţă judiciară şi reprezentare în cadrul procedurii acordului de recunoştere a vinovăţiei, cât şi redactarea de opinii legale cu privire la oportunitatea încheierii unui asemenea acord
– asistenţă judiciară şi reprezentare în faţa organelor penale, a judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a instanţelor de judecată în cazul dispunerii, înlocuirii, încetării unei măsuri preventive (reţinere, control judiciar, control judiciar pe cauţiune, arest preventiv, arestul la domiciliu)

DREPT ENERGETIC

Societatea noastră a acumulat o experienţă semnificativă în sectorul energetic, oferind clienţilor servicii profesionale de asistenţă în obţinerea de licenţe, dar şi informarea la zi privind aspecte de reglementare din dreptul energetic.

Oferim consultanţă de specialitate în acest domeniu, respectiv opinii legale asupra reglementărilor comunitare şi naţionale; formularea de prevederi contractuale referitoare la probleme de drept energetic; redactarea diferitelor tipuri de contracte din domeniu, inclusiv a contractelor de eficienţă energetică, reprezentarea sau asistarea în faţa autorităţilor de mediu, a Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei şi a instanţelor competente.

De asemenea, asigurăm consultanţă juridică în legătură cu negocierea/încheierea/modificarea contractelor specifice domeniului energetic, printre care contracte de concesiune, de distribuţie şi de furnizare, precum şi cu privire la tarife, licenţe şi alte aspecte reglementate.

DREPT CONTRAVENȚIONAL

Societatea noastră se bucură de o experienţă vastă în acest domeniu, echipa noastră de avocaţi asigurând apărarea în cadrul litigiilor având ca obiect relaţiile sociale legate de tragerea la răspunderea contravenţională a persoanelor care comit fapte ce constituie abateri de la normele materiale contravenţionale cu o dedicaţie echivalentă cauzelor de natură penală.
În acest sens, societatea noastră asigură:
– consultanţă juridică şi redacatre de opinii legale cu privire la cauzele de nulitate a procesului verbal de contravenţie, in concreto;
– redactare cereri de eliberare grefă, în vederea ridicării permisului de conducere reţinut de către agenţii constatatori, pe durata desfăşurării procesului contravenţional;
– redactare plângeri contravenţionale, atât sub aspectul legalităţii, cât şi sub aspectul temeiniciei procesului verbal de contravenţie;
– asistare şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată, atât în primă instanţă, cât şi în căile de atac, în soluţionarea plângerii contravenţionale.
Societatea noastră se bucură de o rată de succes foarte ridicată de soluţionare în mod favorabil a plângerilor contravenţionale.